advertise with ongsono.com
 

2017-tl Kötelez Az építés- Tervezi és Kivitelezi Felelsségbiztosítás

Posted on Tuesday, 6 December 2016


Jelentsen egyszersödött az építési engedélyezési eljárás 2016-ban a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterület új lakóépület építése esetén. Az ilyen ingatlanok létrehozására irányuló építési tevékenység elnevezése 2017.01.01.-tl egyszer bejelentéshez kötött építési tevékenység. Az egyszer bejelentés szabályait a 1997. évi LXXVIII. törvény 33.§-a tartalmazza. Ezen szabályok között szerepel az is, hogy az építtetnek kötelessége építész tervezt tervezi mvezetésre megbízni. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet pedig elírja, hogy az építészeti-mszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerzdésnek a Ptk. és az Étv. elírásain túlmenen tartalmaznia kell a tervez nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló kormányrendeletben meghatározott kötelez felelsségbiztosítással rendelkezik. Mindez azt jelenti, hogy az építészeti terveznek olyan építészeti-mszaki tervezi felelsségbiztosítással kell rendelkeznie, amely kiterjed mszaki ellenrzésre, felels mszaki vezetésre.

A Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft. weboldalán könnyen és egyszeren kérhet biztosításra vonatkozó ajánlatot a mszaki tervezi- építészeti felelsségbiztosítás online biztosítási ajánlatkér oldalon

  Érdemes megvizsgálni, hogy az építés megvalósulása során ki miért felels: A tervez felels:
 • a) az általa készített építészeti-mszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési dokumentációt is)
 • aa) mszaki tartalmának szakszerségéért,
 • ab) valós állapotnak megfelel tartalmáért,
 • ac) építészeti minségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,
 • c) az építészeti-mszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vev, a tervezi feladat szakmai tartalmának megfelel szakismerettel és jogosultsággal rendelkez szakági tervezk kiválasztásáért,
 • d) a szakági tervezk közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.
A kivitelez felels:
 • a) az építipari kivitelezési tevékenység jogszer megkezdéséért és folytatásáért, az építési napló vezetéséért, kivitelezi jogosultságának meglétéért,
 • b) az építtet által rendelkezésére bocsátott, hatósági eljárásban záradékolt építészeti-mszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban elírtak betartásáért és betartatásáért, és
 • c) az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszer és biztonságos használhatóságáért.
A felels mszaki vezet felels:
 • a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelel jogosultságának meglétéért,
 • b) a szakmunka irányításáért,
 • c) - kormányrendeletben meghatározott feladatai körében - az építmény, építményrész jogers és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentációnak megfelel megvalósításáért, továbbá
 • d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minségi és biztonsági elírások megtartásáért és
 • e) a munkálatok végzésének szakszerségéért.
Az építtet felels:
 • a) az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért,
 • c) az engedélyezési és kivitelezési terv tervezjének, az építési mszaki ellenr, valamint a kivitelez kiválasztásáért,
 • d) az építésügyi hatósági engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel megszerzéséért,
 • e) a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-mszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért,
 • f) az építipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban elírt dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezéséért,
 • g) az építési munkaterület átadásáért,
 • h) az építipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenrzéséért,
 • i) azért, hogy az építmény rendeltetésszer és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,
 • j)azért, hogy az építési napló a hatósági ellenrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, valamint
 • k) az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért.
Az építtet és a kivitelez együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott idtartamon belül az építmény környezetébl az építipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot - a külön jogszabályban meghatározott módon - elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse.  

Read more about 2017-tl kötelez az építés- tervezi és kivitelezi felelsségbiztosításRelated read :